top of page

Dean

2011-2020

2020-Present

Sherry Kuei Chan

Zhu Liangwei

Expert Committee

Zhang Jinlai   Chen Xinyi   Li Huixin   

Su Liqun   Song Lianyi   Xue guiren

Luo Shenping   Chen Zanyu   Li Huijuan

Duan Baolin   Jiang Weiguo   Luo Dajun

Wang Qitao   Chen Xiaowang   Wang Runan

Honorary Committee

Honorary Dean
Dr Shan Sheng   

bottom of page